Muzikinis spektaklis „Peliukas gitaroje, arba kas ?ia bosas?” pagal A. Hall k?rin? „Peliukas muzikantas”

?Peliukas gitaroje? – tai muzikinis spektaklis visai ?eimai, kuriame vaidina Sibiro l?li? meistro – Vladimiro Zacharovo ypatingos plastikos l?l? – Peliukas. Atkeliav?s 4000 kilometr? i? Tomsko miesto ir kvepiantis kedro med?iu, Peliukas kartu su gyvai muzikuojan?iu gitaristu kuria istorij?: kart? gra?ioje pievoje gyveno Peliukas. Jis d?iaug?si saul?s ?iluma, klaus?si pauk??i? ?iulb?jimo, varli? kvarkimo, o ?iltomis vasaros naktimis reg?davo sapnus apie meil?. Bet vien? dien? atva?iavo traktoriai ir pavert? piev? asfaltuota dykyne. Peliukas i?keliavo ? plat?j? pasaul?. Atvyk?s ? miest? apsigyveno muzikos gars? karalyst?je – instrument? parduotuv?je…

Scenoje nepamatysite nei vir? rugi? lauko skraidan?i? pauk??i?, nei ?okuojan?i? varli?, nei traktori?, atvykusi? ardyti nuostabaus Peliuko pasaulio, nei grie?to parduotuv?s direktoriaus… Visa tai sukuriama pasitelkiant l?l?s plastik?, muzikos garsus ir paprastus kasdienius daiktus. Toks ?nekonkretumas? leid?ia ?i?rovo vaizduotei laisvai improvizuoti: vieni mato burzgian?i? ma?in?, kiti – skriejan?i? ?motorizuot?? ragan?. Net ?veln?s ?tikro? peliuko jausmai kompiuterinei ?pelytei? skirtingo am?iaus ir patirties ?i?rov? traktuojami savaip… ?alia vyksta ?moni? – aktor?s bei muzikanto nebylus dialogas… ?i?rovai i?girs Gedimino ?ilio bosin? gitar?, skambinan?i? Snieguol?s Dik?i?t?s muzik?, pamatys Saul?s Degutyt?s ir Peliuko duet?…

Spektaklyje naudojama Sibiro l?li? meistro Vladimiro Zacharovo sukurta l?l? – Peliukas.

Spektaklio informacija:

  • Spektaklyje naudojama Sibiro l?li? meistro Vladimiro Zacharovo sukurta l?l? – Peliukas.

    Re?isier?, dailinink?, aktor?- Saul? Degutyt?

    Kompozitor? – Snieguol? Dik?i?t?

    Muzik? atlieka – Gediminas ?ilys

?eimai ir vaikams nuo 3 m.

Trukm? - 40 min.

Premjera 2007, spektaklis atnaujintas 2019

Spektaklio suk?rim? par?m?:

LKT logo