MENO ERDVI? „VILEI?IO18” ATIDARYMO SAVAIT?!

 

Antr?j? V18 atidarymo dien? su naujomis meno erdv?mis susipa?inti pakviesime ma?uosius teatro myl?tojus!

Susipa?insime ne bet kur, o b?tent objekt? k?rybin?se dirbtuv?se, kurias ves Stalo teatras / The Table Theatre !

Registruokis jau dabar, nes viet? skai?ius ribotas!

Atidarymo savait?s metu, su did?iuliu d?iaugsmu kvie?iame vaikus pasinerti ? objekt? teatro dirbtuves, kurias ves m?s? meno erdvi? rezidentai -?Stalo teatras". Aktor?, re?isier? Saul? Degutyt? primins vaikams, kaip smagiai ir ?domiai galima ?aisti pasitelkus papras?iausius buityje naudojamus, o gal net nebereikalingus daiktus ? ?auk?tus, puodus, kempines ir kita. Kaip smagu ?sivaizduoti nepaprasto gro?io balet?, ?okant su ?irkl?mis, ar linksm? koncert?, grojant su raket?mis, ar su pakabomis. U?si?mimo metu vaikai i?girs dvi pasakas ?O?ka ir septyni o?iukai" ir ?Pasaka be galo". Su kitais dalyviais sukurs pasak? inscenizacijas ir jas pristatys visiems. Pasakos- ?imtme?i? patikrintas paveldas. Liaudies pasak? simbolin?je kalboje yra u?koduotos bendra?mogi?kosios vertyb?s. Mes gyvenime da?nai elgiam?s ne taip, kaip deklaruojame, tod?l pasakos yra labai svarbi ugdymo priemon?, sustatanti vaiko vertybin? pasaul? ? savo vietas, atkurianti pasaulio harmonij?. K?RYBINI? DIRBTUVI? EIGA: Pirma dalis - objekt? teatro pristatymas. Antroji dalis - dalyviai grup?se rengia objekt? teatro vaidinim?. Tre?ioji dalis - spektakli? pristatymas. *Kiekvienai dalyvi? grupei bus skirtas tam tikra objekt? (daikt?) grup?, kuri? naudodami sukurs vaidinim?. SKIRTA: Mokyklinio am?iaus vaikams iki 5 klas?s. TRUKM?: 90 min. *Viet? skai?ius ribotas. *K?rybin?s dirbtuv?s vyks NEMOKAMAI. *B?tina i?ankstin? registracija.