Kaip ?vejys ? dang? ?jo

Pasaka i? J. Basanavi?iaus tautosakos bibliotekos

Pasaka i? J. Basanavi?iaus tautosakos bibliotekos "Kaip ?vejys ? dang? ?jo" Pasaka skirta ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Nor?damas "i?sipirkti" mylim? j?, ?vejys keliauja ? kit? pasaul? ir atlieka ?vairias u?duotis. Ir dr?siai per?j?s jam nepa??stam? pasaul? gr??ta ir laimi i?svajot?j? mergin?. Dirbant su ?ia med?iaga buvo konsultuotasi su filologijos moksl? daktare, profesore Bronislava Kerbelyte. Ji teigia, kad pasakose i?samiai apib?dinamas ?mogus ir jo siekiai, keliamos am?inos problemos. Kam reikalingas toks pasak? sekimas? Pasak profesor?s, nutol? nuo pasak? suaugusieji da?nai neranda prog? pam?styti apie gyvenim? ir ?moni? tarpusavio s?ntykius, pamir?ta paklausti pasak? patarimo ir daug k? i? j? su?inoti apie prot?vius, ?mogaus prigimt? ir t? ?inojim? perduoti savo vaikams. Pasaka sekama teatralizuotai, pasitelkus minimalistines l?les, pagamintas i? j?ros i?plukdyt? med?io gabal?li?, ?vairius objektus ir gyv? muzik?, atliekam? kankl?mis, ?vairiais perkusiniais ir pu?iamaisiais instrumentais. Skirta visai ?eimai ir klausytojams nuo 4 met? Sek?ja, scenograf? - Saul? Degutyt? Muzikuoja - Gediminas ?ilys ?vies? dailininkas- Tadas Juozapaitis Video monta?as- Jovaras ?iek?tel? Premjera - 2018 m. bir?elis Suk?rim? par?m? Lietuvos Kult?ros Taryba See Less