„Muilo opera: Burbuliuko meil?” Teatrin? instaliacija pagal Ievos Babilait?s knyg? „Dusia, oras ir vanduo”

?sivaizduokite, jog patekote ? tolim? ateit?, kurioje d?l ?moni? neatsargumo jau nebeliko joki? e?er?, g?li? ir pauk??i?… J?s esate laboratorijoje, kurioje viskas, kas buvo gyva senojoje ?em?je, dabar peteikiama tik instaliacij? ir imitacij? b?du… ?em?s istorij? Jums atkurs du ateities ?mon?s – mokslininkai. Parodys nuo ko prasid?jo gyvyb?, papasakos apie mi?k?, met? laikus, skruzd?lyn?, grybien?, vorus ir banginius, pavaizduos saul?lyd?, vandenyn?, koralus… Suprasite prie?astis, kod?l praradome e?erus ir g?les, kod?l bit?s dirbtin?s, kod?l susirgo Dusia. Ir k? daryti, kaip susigr??inti gamt??! Vabalo Dusios, bit?s, skruzd?l?s akimis steb?sime Gamtos naikinimo proces?…

?mogus taip i?tobul?jo, kad gali susikurti bet k?. Jis atskleid? daugyb? paslap?i? ir naujomis ?iniomis pasinaudojo konstruodamas begal? ?mantri? dalyk?- ma?in?, r?b?, burbul?… Besi?av?damas savo ?iniomis ir j?ga, pasijuto es?s visagaliu, sugeb?sian?iu pakeisti Gamt?. Savo norus i?k?l? vir? d?sni? suk?rusi? ?em? ir Gyvyb? joje… Pamir?o, jog pats yra Gamtos dalis, kad yra jos vaikas, jos k?rinys. Ir ?tai, laboratorijoje, keistuoliams mokslininkams pavyksta atkurti Gyvyb?s istorij?, ?ra?yt? j? pa?i? genetin?je med?iagoje- j? l?steli? DNR. Pabunda tro?kimas pamatyti pirmaprad? Gamt?… I? kur mes?!

  • Re?isier?- Saul? Degutyt?
    Scenograf?, kostium? dailinink?- Ieva Babilait?
    Kompozitor?- Snieguol? Dik?i?t?
    Aktoriai- Paulina Simutyt?, Balys Ivanauskas
    ?vies? dailininkas-Tadas Juozapaitis
    Mokslinis konsultantas- Rimas Molis

    Spektaklis ?eimai ir vaikams nuo 7 met?

     

    Lietuvos kult?ros taryba

Spektaklio suk?rim? par?m? Lietuvos kult?ros taryba