Pievos

Spektaklis ? patyrimas ?Pievos?

Veiksmo tapybos ir gyvos muzikos spektaklis

Spektaklyje meninink?s ? aktor?, re?isier? ir dailinink? Saul? Degutyt? ir kompozitor?, atlik?ja ir muzikos terapeut? Snieguol? Dik?i?t? dalinasi emocine patirtimi. Pasakoja ne ?od?iais, o unikalia tapyba ?viesos spalvomis, meditatyvin?s muzikos improvizacijos ir skamban?ios judesio plastikos priemon?mis.

Gyvename vartotoj? visuomen?je, kurioje klesti ?tobulo gro?io, s?kmingo ?mogaus? kultas. Vie?ojoje erdv?je mums rodyti savo jausmus neleid?ia elgesio ir etiketo standartai. Net ?eimose vaikams draud?iame reik?ti neigiamus jausmus. I? j? reikalaujame laiku paruo?t? pamok?, de?imtuk?, neatsi?velgdami ? individualius to ?mogaus jausmus. Standartizuoti testai, standartizuotas m?stymas, tik aplinkiniams patinkan?ios emocijos … O kas i? tikr?j? slypi giliai ?irdyje?

Atsiverdamos, meninink?s i?laisvina emocijas. Pyktis ir ?velnumas, d?iaugsmas ir li?desys ? ?ios b?senos sukuriamos ,,?ia ir dabar??, naudojant skirtingas meno priemones – u?buria ir ?traukia. ?i?rovai kvie?iami pab?gti nuo pa??lusio kasdienyb?s ritmo ir pasinerti ? meditatyv? spalv? ir gars? pasaul?, atrandant naujas prasmes ir asmenines patirtis.

Spektaklyje naudojamos Vitos Balinskien?s nuotraukos

Premjera 2015 Men? spaustuv?je, Vilnius.

?eimai ir vaikams nuo 14 m.

Spektaklio informacija: