Kas pasauly g(a)ra?iausia?

Labai nelaukta  pasakos apie ?Snieguol? ir septynis nyk?tukus? interpretacija… Pasakos veiksmas perkeliamas ?… gara??! Pasirodo, galima ir taip! Kaip ?prasta Stalo Teatre, pasitelkusi ?vairius tokioje vietoje randamus daiktus, pasak? seka aktor? Saul? Degutyt?, o jai talkina kompozitor? Snieguol? Dik?i?t?, ?ia pat atlikdama savo k?rybos muzik?. Kas gi ?iame spektaklyje vaidins septynis nyk?tukus? O gi gr??tas, ver?liaraktis, pj?klas, kirvis, repl?s bei kiti gara?o ?rankiai! Sunku patik?ti? Ateikit ir pamatykit kaip netik?tai darbo ?rankiai virsta pasakos persona?ais. ?iais laikais vaikai vis ma?iau mato suaugusius meistraujan?ius rankomis. Tod?l ?  spektaklio audin? ?pintos ir video pamok?l?s apie tai, kaip reikia naudotis ir kam skirti ?vair?s instrumentai. Galb?t tai paskatins ma?uosius i?m?ginti t??i? ir seneli? pasauliui priklausan?ius daiktus?   Spektaklyje skamba darbo ?rankiais i?gaunami garsai, kiekvienam veik?jui suteikiantys asmenin? bals? ir kartu su elektroniniais muzikos instrumentais sukurdami muzikin? spektaklio paveiksl?- triuk?mo (angl. noise) stilistikos muzik?. K?r?jos konstruoja dadaistiniu stilium. Juk pranc?zi?kai dada ? tai ?aislinis arkliukas. Viskas ?ia lyg ?aidimas, kvie?iantis ?sitraukti ? j? ir ?i?rovus. Stalo Teatras ir toliau siekia savo tikslo- padr?sinti vaikus eksperimentuoti, atpa?inti, pamatyti ?nyk?tukus? ir ?snieguoles? ne tik kostiumuotuose aktoriuose, bet ir plaktuke bei repl?se, jeigu jie yra talentingai valdomi ?gudusios aktoriaus rankos. O jeigu mergait? ar berniukas, gr??? po spektaklio namo, i? ?auk?t?, ?aku?i? ar puoduk? sukurs jums savo spektakliuk?- Stalo Teatro k?r?jai bus pasiek? savo tiksl?!

Spektaklio informacija:

 • Re?isier?, scenograf?, aktor?: Saul? Degutyt?

  Kompozitor?, atlik?ja: Snieguol? Dik?i?t?

  „Administratorius”: Saulius ??pla

  Pjes?s autor?: Violeta ?oblinskait?-Aleksa

  ?vies? dailininkas: Simas Racevi?ius

  Video pamok?li? autorius: K?stutis Urbonas

  Princas: Valdas Klemanskis